Deklaracja dostępności

Wstęp

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole.sierakowice.pl. Data publikacji strony internetowej: 2019.10.04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.12. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • zdjęcia w wydarzeń przedszkolnych nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
Oświadczenie sporządzono dnia 2024.02.12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Mechlińska, samorzadowe@przedszkole.sierakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 681 67 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Słupskiej, prowadzą do niego schody, jest podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu lub wózków dziecięcych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą: Faks: +48 58 681 67 74 E-mail: samorzadowe@przedszkole.sierakowice.pl Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Informacje dodatkowe

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.
  2. W lewym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą powiększać lub pomniejszać tekst, ustawić stronę w odcieniach szarości, w wysokim i negatywnym kontraście, z jasnym tłem oraz z podkreślonymi linkami w celu ułatwienia nawigacji.
X