Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel prowadzący: mgr Weronika Puzdrowska

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut w każdej grupie wiekowej.
W naszym przedszkolu dzieci nie korzystają z podręczników do języka angielskiego,
nauka ma formę zabaw, poprzez które osłuchują się z językiem.
Gry i zabawy językowe w przedszkolu „rosną” razem z dziećmi: od zabaw sensomotorycznych wykorzystujących ruch własnego ciała w najmłodszych grupach (trzylatki), przez zabawy na niby, czyli wymyślanie nowych sytuacji (czterolatki), po zabawy konstrukcyjne i zabawy wymagające przestrzegania reguł (pięciolatki).
Zajęcia dla przedszkolaków wykorzystują tematy, które wracają w następnym roku,
ale wraz z wiekiem dziecka zmienia się ilość nauczanego materiału językowego.
Bez względu na wiek dziecka, zawsze powtarzane są znane już słowa i struktury oraz elementy rutynowe lekcji.
Angielski w przedszkolu nakierowany jest głównie na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa.
Maluchy przyswajają wiedzę wszystkimi zmysłami.
Poza tym przyswajają nową wiedzę poprzez wykonywanie różnych czynności.
Pomysły na angielski w przedszkolu powinny więc wykorzystywać angażowanie zmysłów, ruch i aktywności manualne.

Wskazać można trzy podstawowe metody, jeśli chodzi o angielski w przedszkolu.
Tematy mogą być realizowane dowolnie według następujących schematów:

DZIAŁANIE
To wszelkiej maści aktywności pozwalające samodzielnie doświadczać. Sprawdzi się więc wykonywanie z dziećmi prostych eksperymentów, np. mieszanie kolorów, ale też zadania ruchowe.
OBSERWACJA
To wspólne oglądanie obrazków: opisywanie osób, kolorów i ilustracji, na których przedstawiono proste czynności,
np. ubieranie się, spacer w parku czy jedzenie śniadania. Opisywanie ich i naśladowanie.
SŁOWO
Czyli rozmowy, zagadki, objaśnienia, instrukcje, opowiadania i piosenki.

Materiały do zajęć pochodzą z różnych źródeł, między innymi seria I love BOO (wyd. MAC), Super Simple Learning.

RELIGIA

Nauczyciel prowadzący: mgr Hanna Berman

U podstaw katechezy przedszkolnej znajduje się proces chrześcijańskiego wtajemniczenia
zapoczątkowany w sakramencie chrztu.

Dlatego na katechezie realizujemy takie cele katechetyczne jak :

Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary.
Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego je świata oraz Boga jako jego Dawcę.

Zainteresowanie tematyką religijną.
Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej.

Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.
Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem, poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego .

Postawa społeczno -moralna.
Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno -moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

Te cele realizujemy na zajęciach z katechezy, które odbywają się w grupach trzylatków i czterolatków
jeden raz w tygodniu pół godziny, zaś w grupie pięciolatków raz w tygodniu przez godzinę.
W tym czasie śpiewamy, bawimy się w różne ciekawe zabawy, słuchamy opowiadań na bliskie dzieciom tematy oraz słuchamy Słowa Bożego i interpretujemy Je w odniesieniu do konkretnych przykładów z naszego życia.
Nie zapominamy o modlitwie i dziękujemy Bogu za naszych rodziców i za wszystko co nam daje Bóg

ZAJĘCIA RYTMICZNO – REGIONALNE

Nauczyciel prowadzący: mgr Michalina Grzenkowicz

Prowadzone są raz w tygodniu i trwają 30 minut.
Celem zajęć jest rozwój wrażliwości muzycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat regionu w którym mieszkamy.
W tym celu podczas zajęć poświęca się czas na ćwiczenia i zabawy
zawierające różnorodne elementy kształcące dyspozycje ruchowe, słuch i głos dziecka.
Na zajęciach przeważają ćwiczenia i zabawy ruchowe, tuż za nim słuchanie i śpiewanie piosenek również w j. kaszubskim, resztę czasu wypełniają ćwiczenia słuchowe i próby gry na instrumentach
(grzechotka, kołatka, marakasy, bębenki, klawesy itp.)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE (WWR)

Nauczyciel prowadzący: mgr Martyna Tarasiuk

Głównym celem zajęć jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania dziecka oraz pomoc w pokonywaniu trudności.
Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by uaktywnić pracę całego mózgu.
Dzieciom dostarczany jest materiał motywujący do myślenia, mówienia i sprawności fizycznej dostosowany do ich możliwości.

Szczegółowe działania terapeutyczne to usprawniane w sferze:
-> słuchowo – językowej,
-> wzrokowej,
-> ruchowej,
-> doskonalenie sprawności manualnych i grafomotoryki,
-> kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
-> wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych,
-> usprawnianie w zakresie orientacji,
-> usprawnianie w zakresie lateralizacji.

W czasie zajęć doskonalimy również umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywanych zadań oraz stosujemy ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne. Prowadzimy również zajęcia z zakresu terapii ręki.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Nauczyciel prowadzący: mgr Marlena Wałdoch

Podnieś ze mną rączki w górę, wnet dotkniemy każdą chmurę!

Cel ogólny:
Kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i profilaktyka wad postawy ciała: unikanie zachowań powodujących wady postawy, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała, przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym, likwidowanie zjawisk już zaistniałych.

Cele szczegółowe:

 • stosowanie zasady dyscyplinowania ciała w działaniach codziennych;
 • zwiększanie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez stosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, a także gier i zabaw ruchowych;
 • poprawa nieprawidłowej pracy aparatu oddechowego poprzez koordynację oddechu z ćwiczeniami;
 • nauczenie przyjmowania pozycji skorygowanej mięśni osłabionych;
 • wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, w biegu;
 • ćwiczenia korygujące płaskostopie;
 • umiejętność wykorzystania przyborów w ćwiczeniach korekcyjnych.

          Realizacja zajęć polega na nauce konkretnych ćwiczeń korekcyjnych, a następnie na ich doskonaleniu.
Są to ćwiczenia zarówno ogólnorozwojowe, jak i korygujące konkretne wady postawy.
W celu urozmaicenia zajęć dzieci ćwiczą z wykorzystaniem różnych przyrządów:
woreczków, szarf, piłek, lasek gimnastycznych, ławeczek, mat masujących, chust itd.
Na zajęciach odbywają się zabawy i gry ruchowe zawierające elementy postawy lub ćwiczeń korekcyjnych
np. ,, Raki idą tyłem, przodem’’, ,,Berek’’, ,,Tunel’’, ,,Przeciąganie liny’’.
Dzieci wykazują bardzo duże zaangażowanie na zajęciach.

LOGOPEDIA

Nauczyciel prowadzący: mgr Wioletta Dworak

Język jest elementem scalającym całą osobowość dziecka.
Za pomocą języka dziecko komunikuje się z otoczeniem,
wyraża siebie, swoje potrzeby i pragnienia.
Mowa jest wyznacznikiem dzieciństwa, jego kultury.
Dziecko przyjmuje rolę badacza i budowniczego języka”.
Mówię, więc jestem…

Godziny pracy logopedy:
Poniedziałek 11.00 – 16.00
Wtorek 13.00 – 16.00
Środa 13.00 – 16.00
Czwartek 13.00 – 15.00

Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci:

 • posiadających orzeczenie lub opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniającą wskazanie do prowadzenia zajęć, 
 • zakwalifikowanych do udziału w terapii podczas przesiewowych badań logopedycznych wykonywanych na początku roku szkolnego,
 • na wniosek wychowawcy lub rodzica.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

Celem terapii logopedycznej jest m.in.:

 • korygowanie wad wymowy,
 • rozwijanie mowy i kompetencji językowych,
 • wywoływanie i utrwalanie prawidłowych wzorców wymowy,
 • rozwijanie słuchu fonemowego i funkcji słuchowo-językowych.
 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;

Zainteresowani Rodzice, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie mowy dziecka proszę o kontakt telefoniczny do przedszkola pod numerem telefonu 58 681 67 74.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Zapraszamy również do odwiedzenia kącika logopedycznego.

Skip to content