Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel prowadzący: mgr Weronika Puzdrowska

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut w każdej grupie wiekowej.
W naszym przedszkolu dzieci nie korzystają z podręczników do języka angielskiego,
nauka ma formę zabaw, poprzez które osłuchują się z językiem.
Gry i zabawy językowe w przedszkolu „rosną” razem z dziećmi: od zabaw sensomotorycznych wykorzystujących ruch własnego ciała w najmłodszych grupach (trzylatki), przez zabawy na niby, czyli wymyślanie nowych sytuacji (czterolatki), po zabawy konstrukcyjne i zabawy wymagające przestrzegania reguł (pięciolatki).
Zajęcia dla przedszkolaków wykorzystują tematy, które wracają w następnym roku,
ale wraz z wiekiem dziecka zmienia się ilość nauczanego materiału językowego.
Bez względu na wiek dziecka, zawsze powtarzane są znane już słowa i struktury oraz elementy rutynowe lekcji.
Angielski w przedszkolu nakierowany jest głównie na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa.
Maluchy przyswajają wiedzę wszystkimi zmysłami.
Poza tym przyswajają nową wiedzę poprzez wykonywanie różnych czynności.
Pomysły na angielski w przedszkolu powinny więc wykorzystywać angażowanie zmysłów, ruch i aktywności manualne.

Wskazać można trzy podstawowe metody, jeśli chodzi o angielski w przedszkolu.
Tematy mogą być realizowane dowolnie według następujących schematów:

DZIAŁANIE
To wszelkiej maści aktywności pozwalające samodzielnie doświadczać. Sprawdzi się więc wykonywanie z dziećmi prostych eksperymentów, np. mieszanie kolorów, ale też zadania ruchowe.
OBSERWACJA
To wspólne oglądanie obrazków: opisywanie osób, kolorów i ilustracji, na których przedstawiono proste czynności,
np. ubieranie się, spacer w parku czy jedzenie śniadania. Opisywanie ich i naśladowanie.
SŁOWO
Czyli rozmowy, zagadki, objaśnienia, instrukcje, opowiadania i piosenki.

Materiały do zajęć pochodzą z różnych źródeł, między innymi seria I love BOO (wyd. MAC), Super Simple Learning.

RELIGIA

Nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Teclaf

Dzieci są niezwykle istotnym Podmiotem w procesie ewangelizacji.
Przekaz wiary powinien zostać zapoczątkowany już na gruncie ogniska domowego.
To rodzice są pierwszymi nauczycielami własnych pociech.
Niezwykle istotnym czynnikiem jest tu również edukacja przedszkolna, czy wczesnoszkolna, która ma umożliwić im nabywanie wiedzy w zakresie podstaw wiary chrześcijańskiej, ale przede wszystkim budować relację do Boga i całego Kościoła.

W trakcie katechezy przedszkolaki będą miały możliwość cieszyć się otaczającym światem, dziękować za niego Bogu, doświadczać miłości Stwórcy, który je kocha, podobnie jak najbliższa rodzina, odkrywać, że przykazanie miłości odnosi się zarówno do Boga, jak i bliźniego, a także poznać zwyczaje związane z rokiem kościelnym.
To wszystko w formie zabaw, piosenek, z wykorzystaniem instrumentu muzycznego- ukulele oraz pacynki Aniołka Filipka,
jak również elementów pedagogiki Marii Montessori.

Scenariusze zajęć dostosowane zostaną do potrzeb i możliwości dzieci.
Wprowadzane utwory muzyczne bliskie będą tematyce poszczególnych spotkań oraz zgodne z przypadającymi świętami, związanymi z rokiem kościelnym.

Zajęcia cechować będzie: podążanie za dzieckiem i dbanie o przyjazny charakter katechezy.

ZAJĘCIA RYTMICZNO – REGIONALNE

Nauczyciel prowadzący: mgr Julita Lipinska

Prowadzone są raz w tygodniu i trwają 30 minut.
Celem zajęć jest rozwój wrażliwości muzycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat regionu w którym mieszkamy.
W tym celu podczas zajęć poświęca się czas na ćwiczenia i zabawy
zawierające różnorodne elementy kształcące dyspozycje ruchowe, słuch i głos dziecka.
Rytmika uczy dzieci wyczuwać i słyszeć rytm.
Podczas zajęć dzieci same próbują rytmicznie grać, śpiewać i tańczyć.
Zarówno muzyka, jak i taniec mają działanie terapeutyczne oraz relaksacyjne, a także pozwalają dzieciom wyrazić siebie poprzez zapoznanie się z różnymi rodzajami sztuki.
Zajęcia rytmiczne są dopasowywane do grupy wiekowej w przedszkolu, a także pory roku czy okoliczności.
Na zajęciach przeważają ćwiczenia i zabawy ruchowe, tuż za nim słuchanie i śpiewanie piosenek
również w j. kaszubskim, resztę czasu wypełniają próby gry na instrumentach
(grzechotka, kołatka, marakasy, bębenki, klawesy itp.) oraz na bum bum rurkach.
Dzięki tym prostym zabawom dokonuje się istotny proces rozwojowy.
Dziecko uwrażliwia się na świat muzyki, instrumentów i tańca.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE (WWR)

Nauczyciel prowadzący: mgr Martyna Tarasiuk

Głównym celem zajęć jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania dziecka oraz pomoc w pokonywaniu trudności.
Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by uaktywnić pracę całego mózgu.
Dzieciom dostarczany jest materiał motywujący do myślenia, mówienia i sprawności fizycznej dostosowany do ich możliwości.

Szczegółowe działania terapeutyczne to usprawniane w sferze:
-> słuchowo – językowej,
-> wzrokowej,
-> ruchowej,
-> doskonalenie sprawności manualnych i grafomotoryki,
-> kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
-> wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych,
-> usprawnianie w zakresie orientacji,
-> usprawnianie w zakresie lateralizacji.

W czasie zajęć doskonalimy również umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywanych zadań oraz stosujemy ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne. Prowadzimy również zajęcia z zakresu terapii ręki.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Nauczyciel prowadzący: mgr Marlena Wałdoch

Podnieś ze mną rączki w górę, wnet dotkniemy każdą chmurę!

Cel ogólny:
Kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i profilaktyka wad postawy ciała: unikanie zachowań powodujących wady postawy, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała, przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym, likwidowanie zjawisk już zaistniałych.

Cele szczegółowe:

 • stosowanie zasady dyscyplinowania ciała w działaniach codziennych;
 • zwiększanie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez stosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, a także gier i zabaw ruchowych;
 • poprawa nieprawidłowej pracy aparatu oddechowego poprzez koordynację oddechu z ćwiczeniami;
 • nauczenie przyjmowania pozycji skorygowanej mięśni osłabionych;
 • wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, w biegu;
 • ćwiczenia korygujące płaskostopie;
 • umiejętność wykorzystania przyborów w ćwiczeniach korekcyjnych.

          Realizacja zajęć polega na nauce konkretnych ćwiczeń korekcyjnych, a następnie na ich doskonaleniu.
Są to ćwiczenia zarówno ogólnorozwojowe, jak i korygujące konkretne wady postawy.
W celu urozmaicenia zajęć dzieci ćwiczą z wykorzystaniem różnych przyrządów:
woreczków, szarf, piłek, lasek gimnastycznych, ławeczek, mat masujących, chust itd.
Na zajęciach odbywają się zabawy i gry ruchowe zawierające elementy postawy lub ćwiczeń korekcyjnych
np. ,, Raki idą tyłem, przodem’’, ,,Berek’’, ,,Tunel’’, ,,Przeciąganie liny’’.
Dzieci wykazują bardzo duże zaangażowanie na zajęciach.

LOGOPEDIA

Nauczyciel prowadzący: mgr Wioletta Dworak

Język jest elementem scalającym całą osobowość dziecka.
Za pomocą języka dziecko komunikuje się z otoczeniem,
wyraża siebie, swoje potrzeby i pragnienia.
Mowa jest wyznacznikiem dzieciństwa, jego kultury.
Dziecko przyjmuje rolę badacza i budowniczego języka”.
Mówię, więc jestem…

Godziny pracy logopedy:
Poniedziałek 11.00 – 16.00
Wtorek 13.00 – 16.00
Środa 13.00 – 16.00
Czwartek 13.00 – 15.00

Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci:

 • posiadających orzeczenie lub opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniającą wskazanie do prowadzenia zajęć, 
 • zakwalifikowanych do udziału w terapii podczas przesiewowych badań logopedycznych wykonywanych na początku roku szkolnego,
 • na wniosek wychowawcy lub rodzica.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

Celem terapii logopedycznej jest m.in.:

 • korygowanie wad wymowy,
 • rozwijanie mowy i kompetencji językowych,
 • wywoływanie i utrwalanie prawidłowych wzorców wymowy,
 • rozwijanie słuchu fonemowego i funkcji słuchowo-językowych.
 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;

Zainteresowani Rodzice, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie mowy dziecka proszę o kontakt telefoniczny do przedszkola pod numerem telefonu 58 681 67 74.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Zapraszamy również do odwiedzenia kącika logopedycznego.

Skip to content