Mali Ogrodnicy

Innowacja pedagogiczna ,,Mali Ogrodnicy”

„Dziecko nie jest stworzone do życia w zamknięciu.
Środowiskiem, które odpowiada mu najlepiej, jest przyroda”.
Celestyn Freinet

Autorzy: Dominika Klejna, Magdalena Deik

Cel główny:
Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody (roślin), oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Cele ogólne: 
– Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody. 
– Kształtowanie właściwych postaw i przekonań. 
– Wdrażanie do poszanowania, pielęgnacji, opieki i ochrony wszystkiego co żywe. 
– Budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej. 
– Rozumienie potrzeby ochrony świata roślin i zwierząt 
– Budzenie zainteresowań badawczych, uczenie obserwacji przyrody i kształtowanie pozytywnych postaw w obcowaniu z przyrodą. 
– Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
– Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
– Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
– Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
– Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
– Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
– Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
– Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
– Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

Opis innowacji pedagogicznej:

Innowacja „Mały ogrodnik” ma na celu rozbudzanie  zainteresowania przyrodą.
Edukacja przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym, stwarza możliwość obcowania z naturą,
a także kształtuje pozytywne postawy wobec świata przyrody.
Podstawowym zadaniem nauczyciela przedszkola jest umożliwienie dzieciom poznawania przyrody
poprzez bezpośredni i aktywny kontakt z nią i jej zjawiskami.
Do opracowania programu „Mali ogrodnicy” zainspirowało nas piękno naszego przedszkolnego ogrodu
oraz bogactwo występujących tu gatunków roślin i zwierząt.
Program ten jest dla dzieci cenną inicjatywą do kształtowania właściwych postaw proekologicznych.
Został utworzony nie tylko po to, aby ukazać przyrodnicze i estetyczne walory naszego ogrodu, ale również, by zaprezentować dzieciom ogród jako mały ekosystem, w którym wszystkie organizmy żywe
– rośliny i zwierzęta – żyją we wzajemnym powiązaniu.
Mamy nadzieję, że program ten stanie się dla naszych wychowanków „drzwiami” do świata przyrody,
które będą zawsze otwarte do spotkań, przeżyć i doświadczeń z nią, a my dorośli dzięki ich umiejętnemu „otwieraniu”
staniemy się współtwórcami i towarzyszami dziecięcych spotkań z przyrodą.
Jesteśmy również przekonane, że realizacja tego programu zaszczepi w naszych dzieciach
chęć lepszego poznania, rozumienia i poszanowania przyrody. Skip to content